Följ med på resan till Ostindien

Arkivhandlingar ur Ostindiska kompaniets arkiv

I Nordiska museets arkiv finns Jean Abraham Grills efterlämnade brev, räkenskaper och mycket annat, som härrör från hans tid vid det svenska Ostindiska kompaniet. Jean Abraham Grill blev den förste av den välkända släkten Grill på godset Godegård i Östergötland.

Det är genom Godegårdsarkivet, ett arkiv som innehåller både Grillska släkthandlingar och gårdsarkiv, som Jean Abraham Grills år vid Ostindiska Kompaniet har bevarats åt eftervärlden.

Det digitala arkivet
Här på webbplatsen finns i en databas hela det vid Nordiska museet bevarade materialet efter Ostindiska kompaniet.

Hos Göteborgs universitetsbibliotek finns kompaniets material utlagt på adressen www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie.
Läs mer under Arkivreferenser >>

Det vid Nordiska museet digitaliserade arkivet presenteras här så som det är uppordnat, enligt sedvanliga arkivprinciper. Brev presenteras för sig och räkenskaper för sig o.s.v. Arkivet är uppdelat i fyra serier vilka i sin tur utgör sammanlagt 21 volymer med handlingar av olika slag.

I varje volym finns ett antal akter som ytterligare sorterar materialet. Varje serie, volym och akt har en egen rubrik som ger en vink om vilka dokument de innehåller. Det digitala arkivet är inte sökbart via fritext, men i anslutning till dokumentdatabasen finns en introduktionstext.

Artiklarna
Som komplement till de ganska svårlästa 1700-talsdokumenten finns flera avsnitt med artiklar som illustrerar det svenska Ostindiska kompaniets historia och de öden och umbäranden som 132 expeditioner till Ostindien förde med sig. Syftet är att ge en överblick över kompaniets verksamhet och personerna som efterlämnat brev, räkenskaper och mycket annat. Artiklarna lyfter också fram ett antal exempel ur det digitala arkivmaterialet.

Fakta
Till det digitaliserade ostindiska materialet har inkluderats litteraturhänvisningar samt hänvisningar till andra institutioner med bevarat arkivmaterial om företaget. För att underlätta läsningen av artiklarna medföljer en ordlista.

x