Om projektet


Avfotograferad handling ur Godegårdsarkivet.
Foto: Birgit Brånvall©Nordiskamuseet.

Nordiska museets arkiv härbärgerar ett mångfacetterat kulturhistoriskt material, som är delvis okänt och svårtillgängligt. Att bättre tillgängliggöra det är en långsiktig ambition som måste förverkligas genom olika angreppssätt och metoder: visningar, arkivpedagogiska presentationer, digitalisering och uppbyggnad av databaser. Ofta samverkar olika krafter till att ett relativt okänt material kan lyftas fram och resurserna för tillgängliggörande utnyttjas optimalt.

Senhösten 2003 inkom från Macao Historical Archives en beställning till Nordiska museets arkiv rörande digitalisering av det ostindiska materialet i det så kallade Godegårdsarkivet, sammanlagt ca 7 000 dokument. En så omfattande leverans skulle kräva både en intensiv insats av museets fotoateljé, och en grundläggande registrering av metadata. Att beställningen kunde effektueras berodde i hög grad på att den kunde inlemmas som ett pilotprojekt i en pågående och av Statens kulturråd bekostad utredning rörande tillgängligheten till museets arkiv.

Materialet levererades till beställaren våren 2004. Det arbete som lagts ner på digitalisering och grundläggande ID-registrering väckte idén om att försöka ta ytterligare ett steg och presentera dokumenten via Nordiska museets webbplats på en egen webbsida och med ett eget gränssnitt. Idén kom att förverkligas inom ramen för museets ordinarie resurser och det är med glädje vi hösten 2005 kan presentera resultatet av ett arbete som utförts i två etapper. Bakom genomförandet står främst chefsfotograf Mats Landin, projektledare Tanja Sundström, intendent Kajsa Hartig, webbmaster Ilan Rosén och arkivarie Carin Tisell.

De enskilda dokumenten, främst brev, presenteras i den ordning de förekommer i Arkivet. Resurserna har inte medgivit någon bearbetning av de enskilda dokumentens textposter, vilket innebär att sökbarheten är begränsad och att användaren för sin orientering är hänvisad till arkivförteckningen. I syfte att ändå försöka levandegöra materialet för en intresserad allmänhet presenteras även korta texter som introducerar användaren av webbplatsen i det svenska Ostindiska kompaniet och dess verksamhet.

Nordiska museet bidrar på detta sätt till att sprida kännedom om viktigt arkivmaterial rörande Sveriges förbindelse med Kina under den aktuella perioden. Materialets omfång och kulturhistoriska intresse kan väl mäta sig med det ostindiska material, som finns vid flera andra svenska arkivinstitutioner. Den som vill gå vidare till dem kan ta del av de hänvisningar som lämnas under rubriken Arkivreferenser.

Magdalena Gram
Avdelningschef
Arkiv, bibliotek och bild