Om kompaniet: Den privata handeln

Två typer av privat handel förekom i Kanton, dels den som bedrevs av superkargörerna dels genom den fria förningen, pacotillen.

Superkargörernas handel skedde på två sätt - de importerade varor från Europa och de deltog i den allmänna orienthandeln. Detta framgår klart och tydligt av Jean Abraham Grills brevväxling och räkenskaper. Han och hans kompanjoner, först Mikael Grubb och senare Jakob Hahr, hämtade bland annat dyrbara ur från Europa, de var eftertraktade av kejsaren och de rika mandarinerna i Kina. Hur dessa affärer kunde gå till framgår av brevutdrag (läs mer i texterna om Mikael Grubb och Jakob Hahr).

Betydligt farligare var deras opiumaffärer, eftersom införsel av opium var förbjuden i Kina. Mikael Grubb och Jean Abraham Grill blandade sig dessutom i kompaniets affärer, när de gav sig in på handel med te, ett område där de egentligen skulle bevaka kompaniets intressen. De köpte upp te billigt, medan de europeiska skeppen var borta, och sålde sedan, när skeppen kommit tillbaka och priserna stigit. Längre fram fick Jean Abraham Grill och Jacob Hahr också skriftligen förbinda sig att inte för egen eller vänners räkning direkt eller indirekt göra någon handel med te, porslin eller andra varor som kunde skadliga för kompaniets handel. Tilläggas kan också att alla tre så småningom slutade som direktörer i kompaniet.

Pacotillen var ursprungligen den vikt av skeppets hela lastförmåga som de ombord hade rätt att disponera för egna varor samt fritt hemföra. Men reglerna skiftade under åren eftersom det ledde till stora ekonomiska avbräck för kompaniet, då stora lastutrymmen fylldes av gods, som inte gav någon avkastning. Vid hemkomsten kontrollerades noggrant att ingen överskred vad han hade tillstånd att medföra. Böter väntade den som brutit mot reglerna.


Läs mer:

 Om kompaniet
 Affärsverksamheten
 Männen bakom kompaniet
 Den privata handeln
   Den merkantile skeppsprästenBrevväxlingen mellan de goda vännerna Jacob Hahr och Jean Abraham Grill var tät. Den avslöjar en del om den privata handeln superkargörerna emellan. Ovan ett utdrag ur ett brev från Jean Abraham Grill till Jacob Hahr, skrivet i Köpenhamn den 1 oktober 1769.