Männen bakom kompaniet: Michael Grubb

Michael Grubb (1728-1808) kom till Kina som superkargör och stannade sedan kvar. Han upprättade det första svenska handelskontoret i Kanton, blev kompanjon med Jean Abraham Grill och återvände så småningom till Göteborg och satt där som direktör i Ostindiska kompaniet1766-69. 1768 adlades han och tog namnet af Grubbens och 1770 fick han kommerseråds titel. Han blev också invald i Vetenskapsakademien 1777, bl. a för en donation av paradisfåglar, men tillhörde dem som uteslöts 1783 för att de var onyttiga. Han torde ha varit en djärv och slipad affärsman – hans affärsmetoder framgår i brev till Jean Abraham - men försattes i konkurs tre gånger i samband med affärer med firman Anthony Grill och söner i Amsterdam och Jean Abraham Grill. I Kanton inleddes hans vänskap med Jean Abraham och de blev också kompanjoner i ett eget företag och de höll täta kontakter med varandra.

Til Zey kinqua lämnas Corallerne, äfven … Därest han vill gifwa för pärlorna 7 piasters för den ena, 6 för den andra och 1 för den 3 sorten så kan ha få dem. I widrig händelse wisas de till Pankeyqua och begäres 1 piaster mera för hwarje, men lämnas til ofwannämnde priser.

Af Doctor Arnot mottagas 2 Uhr som icke wisas för någon, lämnas orörda til min återkomst. De måste warsamt handteras.

Odaterat

Med Pärlorna behagar Min kära bror hafwa anstånd till min ankomst till Canton, jag förmodar de skola längre fram kunna bättre säljas än hwad Panqeyqua bjudit.

War god Min Bror och laga at Pan ju förr dess hälder må taga de 2 Uhren, under 8000 Tails kunna de ei säljas. Tör hända 9000 kunna nu gifwas, emedan Hoppo bör hafwa något Extraordinairt med sig til at contentera Keysaren, föreställ Painkeyqua detta.

Cap.n Jackson låter öfwermåttan hälsa, han ligger til Säng, jag hafwer dageligen warit hos honom men ännu hafwer jag ei sedt dess Fru ehuru hon 4 dagar warit i dess hus.

Ur brev från Grubb i Macao 3/9 1763


Läs mer:

 Om kompaniet
 Affärsverksamheten
 Männen bakom kompaniet
   Michael Grubb
   Jacob Hahr
 Den privata handeln