Jean Abraham Grill (1736–1792)

Jean Abraham var äldste son till Abraham Grill. Han tillbringade barndomen och ungdomen först i Helsingör och senare i Göteborg.

En av Jean Abrahams närmaste vänner blev Samuel Schütz, ende sonen till en förmögen köpman. Till honom skrev Jean Abraham om familjeangelägenheter och problem, till exempel sin förälskelse i Claes Grills dotter, Anna Johanna, som han träffade när hon var bara sju år gammal, och om sina bekymmer för systern Christina Maria och hennes friare (en av de uppvaktande kavaljererna omnämns som sprätthöken).

1755 fick Jean Abraham göra sin första resa till Ostindien, och i ett brev ställt till mademoiselle A J  Grill (den avhållna kusinen) berättar han om resan.

Åter från Kina skickades Jean Abraham på en längre resa ut i Europa. Han praktiserade på handelshus som Grill hade affärsförbindelser med. Huvudsyftet med resan var som tidigare nämnts att öka Jean Abrahams allmän bild ning inom handel, men den hade också sikte på hans kommande verksamhet inom Ostindiska kompaniet. Resan satte spår i hans brev och i de ämnesordnade handlingarna som i arkivet utgörs av underserien ”Ut bild ningsåren”. Jean Abraham stannade en längre tid i Marseille och umgicks också med tankar på att starta en egen firma där. Han avråddes med argumentet att det var säkrare att satsa på en karriär i kompaniets tjänst.

Dock skrev Jean Abraham år 1757 till vännen Samuel Schütz:

Varför jag inte vill resa på Ostindien:
1) de indiska resorna är endast för lathundar, varibland jag väl warit att räknas, men vill söka att bättra mig
2) där är litet eller inget att lära
3) att sedan man därmed efter två à tre resor utan någon förtjänst inte komma till en superkargör ….. och säg mig huru en del av wåra lata och dumma herrar superkargörer, där är ej en enda som har satt sig ner under åren och upprättat något gott köpmanshus utan stryka allesammans kring gatorna som andra lättingar.

Det är lätt att förstå att han avslutar brevet med:

Detta brev beder jag dig att ej låta någon siäl se. 

Av breven att döma tycks Jean Abraham haft tätast kontakt med brodern Lorentz och systern Christina Maria. Den senare fick också hjälpa honom med hans garderob. Från Montpellier skrev han den 27 november 1756:

Bror Lorentz lärer öfverlemna om det ey redan är giort mitt linne att låta straxt reparera och tvätta, jag ville till mig skickat alla mina dugeliga Manchettskiortor, undantagandes de med trånga ärmarna, och resten av de utan manchetter. - - - Skicka mina Nattmössor, brukade SilkesNäsdukar, de nya äro Contraband och silkes äro ey i mode - - - Hälsa mina kära syskon och M:e D’Orchimond samt alla Du bara ser som påminna sig den trogne. Av alla mina skiortor passa de utan Manchetter mig bäst om halsen. Hälsa Coopmans mycket flitigt om de äro komne till Stockholm.

Men många brev gick också till vännen Samuel Schütz.

 …det du skriver om C Ms giftermål wet jag ännu intet af, jag skriver till henne i dag, var viss om att jag inte går det förbi stillatigande.

Ur brev till Samuel Schütz 1757.

 … det giorde mitt hierta ont… att du ej fått tala wid min flicka under din vistelse i Stockholm, men jag måste tåla mig, det som ger mig ännu gott hopp är att hon är ännu för ung att gifta sig (han kan hinna komma hem) – wid tilfälle fråga mina syskon hur gammal hon är, men låt ey märkia dig att det kommer från mig, emedan ingen mer än du vet deraf.

Marseille, 1758. ("Min flicka" syftar givetvis på kusinen Anna Johanna).

1760 utnämndes Jean Abraham till tredje superkargör på Fredrik Adolph, ett av de skepp som förliste.

Jag vill ey nemna den med skeppet kände olyckan, emedan hon lärer dig vara nogsamt bekant. Jag nemer ey heller orsakerna hvarföre jag blifwit quar här ty dem lärer du nogsamt få weta af wår kiära fader. - - - Jag har bett syster Chr M att lemna dig mitt guldur för att säljas, giör det om du kan.

Ur brev till Laurentz Grill 4 april 1762.

Han deltog i räddningsexpeditionerna och blev sedan kvar i Kina, där han kom att tillbringa nästan 10 år som superkargör för det svenska Ostindiska kompaniet i Canton, där han gjorde affärer både för kompaniets och sin egen räkning.

Så har jag likväl åtskilliga små commissioner, och som jag söker att skapa till mig och de wänner i Swerige, som jag känner.

Ur brev till Samuel Schütz 1758.

Jean Abraham blev först kompanjon med Michael Grubb. De bild ade ett bolag i vilket de ägde hälften var. Senare slöt Jean Abraham även kompanjonskap med Jacob Hahr. De var verksamma inom tre områden, lån och bodmeri, import av europeiska varor på ostindienfarare, bl.a. fickur, som de köpte direkt från Geneve, samt inom asiatisk handel.

1768 återvände Jean Abraham till Sverige. Efter hemkomsten bodde han först i Stockholm där han ägnade sig åt handel, och från 1775 på Godegård, ett av de större bruken i Östergötland där han blev en respekterad brukspatron och godsägare. Att han fortfarande hade kontakter med och var intresserad av vad som hände i Ostindien visar ett brev från Olof Lindahl år 1775.

Ädel ock Högacktade Herr BruksPatron

Härmed får i ödmiukhet ähran så wähl berätta wår hemkomst med OstIndiska Skieppen til Giötheborg, som många wördsamma hälsningar öfwerställandes från Herr Jacob Hahr, H And. Arfwidson o Maule som wid wårt upbrytande från Canton som skiede den 16 Decemb. Förledit år, mådde sambeligen ganska wähle.

Likaledes berätta att jag från Herr Jacob Hahr hembragt ett bref Hr BruksPatron.n tilhörigt och hwilket nu genast skolat medfölja, om jag warit wiss uppå att dermed ey begådt fehl, emedan brefwet innehåller någonting som jag frucktar af tryckning i postwäskan kunde taga skada, wil således hafwa anstånd tils jag härom blir ytterligare underättad, ock hwarom torde få äran wänta mig några ord till rättelse.

Af förändringar i China wet jag inga utom Danska Chefen Hr Irgens frånfälle samt en betydelig falisement i Taijquas hus.

Engelska Supercarguen Harrison som i år hemgeck til england, för att genom ombyte af Climat kunna uprätta Sin aftagande hälsa dog under wårt wistande i St Helena dit han med ett engelskt Skiepp anlände 2ne dagar efter oss. På samma tid och Ställe blef äfwen wähl Opperstyrmannen på Skieppet KronPrintz Gustaf Herr Johan Olbers efter en Långsam siukdom alt ifrån Canton död ock beledsagades därstädes, af oss som dess efterLefwande wänner och sörgande til sitt hvilorum.

Med fullkommeligaste Högacktning har ähran förblifwa Ädel ock Högackt. Herr BruksPatronens Ödmjuke Tjenare Olof Lindahl. 

1772 gifte sig Jean Abraham – inte med Anna Johanna, som gifte sig med Henrik Wilhelm Peill – utan med  Lovisa Ulrika Lüning (1744-1824).


Läs mer:

 Släkten Grill
 Jean Abraham Grill (1736–1792)
 Abraham Grill (1707–1768)