Expeditionerna: Livet ombord


Hornskata, tecknad förmodligen
någonstans i Indonesien. Illustra-
tion ur Ostindiska
Kompaniets arkiv, Nordiska
museet.

Livet ombord på Ostindiska kompaniets skepp var både ett äventyr för livet och samtidigt fyllt av upplevelser och umbäranden. En resa varade ofta ett drygt år och ett antal länder och kontinenter passerades under tiden.

Säkerhet och ordning ombord
För både besättning och medresenärers skull, och framförallt för att säkra kompaniets dyrbara skepp och laster, gavs strikta instruktioner och förordningar till fartygens kapten inför resorna till Ostindien.

I instruktionerna ingick bland annat förhållningsorder om hur säkerheten på fartygen skulle upprätthållas. Först och främst skulle dispyter och konflikter undvikas:

Som disputer och oenigheter, i synnerhet på långa resor hafva en alt för svår påfölgd, och förstöra all ordning om Skeppsbord, så skall Capitainen icke allenast med Opper-Styrman och de öfrige Styrmännerne lefva uti god inbördes förtroende och förtrolig enighet, utan ock genom godt Exempel ... uppmuntra ... Besättningen sins emellan till detsamma...

Det var inte bara dispyter ombord som man såg som fara för säkerheten:

Alt dryckenskap och fylleri samt Kort och Tärnings spelande om penningar, hvaraf et ogudaktigt lefverne och buller, samt oordning jämte oskickeligt väsende förordsakas, skall Capitainen på alt sätt om Skeppsbord söka hindra och förekomma, hvarföre näst det Capitainen och Officerarne om bord föregå andra, med goda Exempel och eftersyn, han alfvarligen bör hålla hand öfver, at inga Sammankomster uti den ena eller andres hyttor til otidligt supande och svärmande med mera tillåtes...

Förordnigen som citeras ovan omfattar 66 paragrafer och är ställd till kapten Mathias Holmers som seglade med Lovisa Ulrica till Canton år 1766.

Källa: Hugo Hammar (1931).


Läs mer:

 Expeditionerna
 Kompaniets skepp
 Resvägen
 Livet ombord
   Mat och dryck
   Sjukdom och dödlighet
 Besättning och medresenärer
 Olyckor och skeppsbrott  Reseberättelser